JASDF ASHIYA AIRSHOW 2018

JASDF ASHIYA AIRSHOW 2018

Feb. 2018 FUKUOKA JAPAN