MCAS IWAKUNI AIRSHOW 2016

MCAS IWAKUNI AIRSHOW 2016
MAY. 2016 IWAKUNI JAPAN